Безупречность сервиса - привилегия нашего клиента!
 

Ценовые предложения

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 

14 декабря 2015   окончен

1С:Бухгалтерия бағдарламасына қызмет көрсету бойынша қызметтерді баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен қайта электрондық сатып алу туралы хабарландыру

1С:Бухгалтерия бағдарламасына қызмет көрсету бойынша қызметтерді баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен қайта электрондық сатып алу туралы хабарландыру

Назар аударыңыз!
Сатып алу «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26 мамырдағы шешімімен, №80 хаттама, бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ақционерлік қоғамының және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлесінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама түрде «Самұрық Қазына» АҚ-қа (бұдан әрі – Қор) тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасының 12-тармағына сәйкес және «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Байқаушы кеңесінің шешімі («ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Байқаушы кеңесі отырысының 2015 жылғы 13 қарашадағы №10/2015(88) хаттамасы) негізінде өткізіледі.

Осыған байланысты баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алудың жеңімпазымен 1С:Бухгалтерия бағдарламасына қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның 2016 жылға арналған тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жылдық жоспары бекітілгеннен кейін жасалатын болады.

Тапсырыс берушінің (Ұйымдастырушының) атауы: «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС

1. Құжаттың атауы: Tender.sk.kz порталында 1С:Бухгалтерия бағдарламасына қызмет көрсету бойынша қызметтерді қайта баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен электрондық сатып алу туралы                      №216 793 хабарландыру.
2. Сатып алуға бөлінген сома: ҚҚС-ны ескермегенде 2 829 080 теңге.
3. Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен аталған сатып алуға қатысуға ниет білдірген ықтимал жабдықтаушы Tender.sk.kz порталындағы электрондық сатып алулар ақпараттық жүйесінде тіркеуден өтуі, электрондық сандық қолтаңба (ЭСҚ) алуы және төмендегі мәліметтер мен құжаттарды қамтуы тиіс бір баға ұсынысын ұсынуы қажет:
- ықтимал жабдықтаушының атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және саны (маркасын/моделін, өндірушінің атауын және шығарған мемлекетті көрсетумен), орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы және көлемі;
- тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны және мерзімдері;
- тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің ҚҚС ескерілмеген, тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты шығындар қосылған бірлік бағасы және жалпы құны;
- лицензияның электрондық көшірмесі (сатып алу шартында міндетті лицензиялауға жататын қызмет көзделген жағдайда);
- техникалық сипаттама (баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу туралы хабарландыруда техникалық сипаттама болған және ықтимал жабдықтаушының техникалық сипаттаманы ұсынуы туралы талап болған жағдайда);
- сатып алуға қатысушының мәртебесінің сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері (сатып алуды Холдингтің Сатып алу қағидасының 99-тармағында аталған ықтимал жабдықтаушылар арасында өткізу көзделген жағдайда).
4. Баға ұсыныстарын ұсынуды бастау мерзімі – 2015 жылғы 14 желтоқсан сағат 11:00.
5. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі – 2015 жылғы 24 желтоқсан сағат 11:00.
6. Сатып алу туралы шарт сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күннен аспайтын мерзімде жасалады.
7. Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8 (7172) 97-46-03 телефоны арқылы алуға болады.
Ықтимал жабдықтаушылар электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі туралы барлық қажетті ақпаратты www.tender.sk.kz сайтында немесе 8(7172) 55-22-66 телефоны арқылы ала алады.
8. Ықтимал жабдықтаушының баға ұсынысын ұсынуы хабарландыруда және сатып алу туралы шарттың жобасында қарастырылған шарттарды сақтаумен тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсетуге келісім білдіру нысаны болып табылады.
9. Қоса берілетін құжаттардың тізбесі:

Объявление о повторных электронных закупках услуг по обслуживанию программы 1С: Бухгалтерия способом запроса ценовых предложений


Внимание!
Закупки проводятся в соответствии с пунктом 12 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) от 26 мая 2012 года №80 и на основании решения Наблюдательного совета ТОО «КазМунайГаз-Сервис» (Протокол очного заседания Наблюдательного совета ТОО «КазМунайГаз-Сервис» №10/2015(88) от 13 ноября 2015 года).

В связи с чем, договор о закупках услуг по обслуживанию программы 1С: Бухгалтерия с победителем закупки способом запроса ценовых предложений будет заключен после утверждения годового плана закупок товаров, работ и услуг ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2016 год.

Наименование Заказчика (Организатора): ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

1. Наименование документа: объявление о проведении повторных электронных закупок услуг по обслуживанию программы 1С: Бухгалтерия способом запроса ценовых предложений под  № 216 793 на портале Tender.sk.kz.
2. Предполагаемая сумма, выделенная для закупок: 2 829 080 тенге без учета НДС.
3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в названных закупках способом запроса ценовых предложений, должен пройти регистрацию в информационной системе электронных закупок на портале Tender.sk.kz., получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и представить одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения и документы:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место  сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ и услуг, без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и требование о представлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- электронные копии документов, подтверждающих соответствие статусу участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди потенциальных поставщиков, перечисленных в пункте 99 Правил закупок Холдинга).
4. Срок начала представления ценовых предложений - 11:00 часов  14 декабря 2015 года.
5. Окончательный срок представления ценовых предложений - 11:00 часов  24 декабря 2015 года.
6. Договор о закупках заключается в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания протокола об итогах закупок.
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 97-46-03..
Всю необходимую информацию об информационной системе электронных закупок потенциальные поставщики могут получить на сайте: www.tender.sk.kz или обратиться по телефону: 8(7172) 55-22-66.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в объявлении и проекте договора о закупках.
9. Перечень прилагаемых документов:

Проект договора

Техническая спецификация

Протокол итогов 


11 декабря 2015   окончен

Астана қ. «Зүбаржат орамы» (Б блогы) әкімшілік ғимараты объектісінің 2-қабатында фитнес-зал құру жөніндегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарды баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен қайта электрондық сатып алу туралы хабарландыру

Астана қ. «Зүбаржат орамы» (Б блогы) әкімшілік ғимараты объектісінің 2-қабатында фитнес-зал құру жөніндегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарды баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен қайта электрондық сатып алу туралы хабарландыру

Тапсырыс берушінің (Ұйымдастырушының) атауы: «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС

1. Құжаттың атауы: Tender.sk.kz порталында Астана қ. «Зүбаржат орамы» (Б блогы) әкімшілік ғимараты объектісінің 2-қабатында фитнес-зал құру жөніндегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарды баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен қайта электрондық сатып алу туралы №216558 хабарландыру.
2. Сатып алуға бөлінген сома: ҚҚС-ны ескермегенде 2 678 571,43 теңге.
3. Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен аталған сатып алуға қатысуға ниет білдірген ықтимал жабдықтаушы Tender.sk.kz порталындағы электрондық сатып алулар ақпараттық жүйесінде тіркеуден өтуі, электрондық сандық қолтаңба (ЭСҚ) алуы және төмендегі мәліметтер мен құжаттарды қамтуы тиіс бір баға ұсынысын ұсынуы қажет:
- ықтимал жабдықтаушының атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және саны (маркасын/моделін, өндірушінің атауын және шығарған мемлекетті көрсетумен), орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы және көлемі;
- тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны және мерзімдері;
- тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің ҚҚС ескерілмеген, тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты шығындар қосылған бірлік бағасы және жалпы құны;
- лицензияның электрондық көшірмесі (сатып алу шартымен міндетті лицензиялауға жататын қызмет көзделген жағдайда);
- техникалық сипаттама (баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу туралы хабарландыруда техникалық сипаттама болған және ықтимал жабдықтаушының техникалық сипаттаманы ұсынуы туралы талап болған жағдайда);
- сатып алуға қатысушының мәртебесінің сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері (сатып алуды Холдингтің Сатып алу қағидасының 99-тармағында аталған ықтимал жабдықтаушылар арасында өткізу көзделген жағдайда).
4. Баға ұсыныстарын ұсынуды бастау мерзімі – 2015 жылғы 14 желтоқсан сағат 17:00.
5. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі – 2015 жылғы 23 желтоқсан сағат 10:00.
6. Сатып алу туралы шарт сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 25 (жиырма бес) күннен аспайтын мерзімде жасалады.
7. Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8 (7172) 97-43-44 телефоны арқылы алуға болады.
Ықтимал жабдықтаушылар электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі туралы барлық қажетті ақпаратты www.tender.sk.kz сайтында немесе 8(7172) 55-22-66 телефоны арқылы ала алады.
8. Ықтимал жабдықтаушының баға ұсынысын ұсынуы хабарландыруда және сатып алу туралы шарттың жобасында қарастырылған шарттарды сақтаумен тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсетуге келісім білдіру нысаны болып табылады.
9. Қоса берілетін құжаттардың тізбесі:

Келісім жобасы

Техникалық сипаттама

Қорытындылары хаттамасы

Объявление о повторных  электронных закупках
Работ  по разработке проектно-сметной документации по устройству фитнес-зала на 2м этаже на объекте в г. Астана: Административное здание "Изумрудный квартал" (Блок Б) способом запроса ценовых предложений

Наименование Заказчика (Организатора): ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

1. Наименование документа: объявление о проведении повторных электронных закупок работ по разработке проектно-сметной документации по устройству фитнес-зала на 2м этаже на объекте в г. Астана: Административное здание "Изумрудный квартал" (Блок Б)способом запроса ценовых предложений под  №216588  на портале Tender.sk.kz.5
2. Сумма, выделенная для закупок: 2 678 571,43 тенге без учета НДС.
3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в названных закупках способом запроса ценовых предложений, должен пройти регистрацию в информационной системе электронных закупок на портале Tender.sk.kz., получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и представить одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения и документы:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место  сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ и услуг, без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и требование о представлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- электронные копии документов, подтверждающих соответствие статусу участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди потенциальных поставщиков, перечисленных в пункте 99 Правил закупок Холдинга).
4. Срок начала представления ценовых предложений - 17:00 часов 11 декабря 2015 года.
5. Окончательный срок представления ценовых предложений - 10:00 часов 23 декабря 2015 года.
6. Договор о закупках заключается в срок не более 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания протокола об итогах закупок.
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 97-43-44.
Всю необходимую информацию об информационной системе электронных закупок потенциальные поставщики могут получить на сайте: www.tender.sk.kz или обратиться по телефону: 8(7172) 55-22-66.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в объявлении и проекте договора о закупках.
9. Перечень прилагаемых документов:
 

Проект договора

Техническая спецификация

Протокол итогов


10 декабря 2015   окончен

Астана қ-дағы «Зүбаржат орамы» (Б блогы) әкімшілік ғимараты объектісінің 2-қабатында фитнес-зал құру жөнінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарды баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу қорытындысының күшін жою туралы хабарландыру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Астана қ-дағы «Зүбаржат орамы» (Б блогы) әкімшілік ғимараты объектісінің 2-қабатында фитнес-зал құру жөнінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарды баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу қорытындысының күшін жою туралы хабарландыру
«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26 мамырдағы шешімімен, №80 хаттама, бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ақционерлік қоғамының және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлесінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама түрде «Самұрық Қазына» АҚ-қа тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасының 114-тармағына сәйкес Астана қ-дағы «Зүбаржат орамы» (Б блогы) әкімшілік ғимараты объектісінің 2-қабатында фитнес-зал құру жөнінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарды баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу қорытындысының күші жойылғандығы туралы хабарлайды (2015 жылғы 25 қарашадағы №211588 хаттама).


ВНИМАНИЕ!
Объявление об отмене итогов закупок  работ по разработке проектно-сметной документации по устройству фитнес-зала на 2м этаже на объекте в г. Астана: Административное здание "Изумрудный квартал" (Блок Б) способом запроса ценовых предложений
ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, в соответствии с пунктом 114 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года №80, сообщает об отмене итогов закупок  работ по разработке проектно-сметной документации по устройству фитнес-зала на 2м этаже на объекте в г. Астана: Административное здание "Изумрудный квартал" (Блок Б) способом запроса ценовых предложений (протокол №211588 от 25 ноября 2015 года).

Протокол отмены

Протокол отмены итогов 


04 декабря 2015   окончен

1С:Бухгалтерия бағдарламасына қызмет көрсету бойынша қызметтерді баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен электрондық сатып алу туралы хабарландыру

1С:Бухгалтерия бағдарламасына қызмет көрсету бойынша қызметтерді баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен электрондық сатып алу туралы хабарландыру

Назар аударыңыз!
Сатып алу «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ақционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26 мамырдағы шешімімен, №80 хаттама, бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» ақционерлік қоғамының және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлесінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама түрде «Самұрық Қазына» АҚ-қа (бұдан әрі – Қор) тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасының 12-тармағына сәйкес және «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Байқаушы кеңесінің шешімі («ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС Байқаушы кеңесі отырысының 2015 жылғы 13 қарашадағы №10/2015(88) хаттамасы) негізінде өткізіледі.

Осыған байланысты баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алудың жеңімпазымен 1С:Бухгалтерия бағдарламасына қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның 2016 жылға арналған тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жылдық жоспары бекітілгеннен кейін жасалатын болады.

Тапсырыс берушінің (Ұйымдастырушының) атауы: «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС

1. Құжаттың атауы: Tender.sk.kz порталында 1С:Бухгалтерия бағдарламасына қызмет көрсету бойынша қызметтерді баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен электрондық сатып алу туралы                      №214 434 хабарландыру.
2. Сатып алуға бөлінген сома: ҚҚС-ны ескермегенде 2 829 080 теңге.
3. Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен аталған сатып алуға қатысуға ниет білдірген ықтимал жабдықтаушы Tender.sk.kz порталындағы электрондық сатып алулар ақпараттық жүйесінде тіркеуден өтуі, электрондық сандық қолтаңба (ЭСҚ) алуы және төмендегі мәліметтер мен құжаттарды қамтуы тиіс бір баға ұсынысын ұсынуы қажет:
- ықтимал жабдықтаушының атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және саны (маркасын/моделін, өндірушінің атауын және шығарған мемлекетті көрсетумен), орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы және көлемі;
- тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны және мерзімдері;
- тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің ҚҚС ескерілмеген, тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты шығындар қосылған бірлік бағасы және жалпы құны;
- лицензияның электрондық көшірмесі (сатып алу шартында міндетті лицензиялауға жататын қызмет көзделген жағдайда);
- техникалық сипаттама (баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу туралы хабарландыруда техникалық сипаттама болған және ықтимал жабдықтаушының техникалық сипаттаманы ұсынуы туралы талап болған жағдайда);
- сатып алуға қатысушының мәртебесінің сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері (сатып алуды Холдингтің Сатып алу қағидасының 99-тармағында аталған ықтимал жабдықтаушылар арасында өткізу көзделген жағдайда).
4. Баға ұсыныстарын ұсынуды бастау мерзімі – 2015 жылғы 4 желтоқсан сағат 12:00.
5. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі – 2015 жылғы 11 желтоқсан сағат 12:00.
6. Сатып алу туралы шарт сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күннен аспайтын мерзімде жасалады.
7. Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8 (7172) 97-46-03 телефоны арқылы алуға болады.
Ықтимал жабдықтаушылар электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі туралы барлық қажетті ақпаратты www.tender.sk.kz сайтында немесе 8(7172) 55-22-66 телефоны арқылы ала алады.
8. Ықтимал жабдықтаушының баға ұсынысын ұсынуы хабарландыруда және сатып алу туралы шарттың жобасында қарастырылған шарттарды сақтаумен тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсетуге келісім білдіру нысаны болып табылады.
9. Қоса берілетін құжаттардың тізбесі:

Келісім жобасы

Техникалық сипаттама

Қорытындылары хаттамасы


Объявление об электронных закупках услуг по обслуживанию программы 1С: Бухгалтерия
способом запроса ценовых предложений

Внимание!
Закупки проводятся в соответствии с пунктом 12 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) от 26 мая 2012 года №80 и на основании решения Наблюдательного совета ТОО «КазМунайГаз-Сервис» (Протокол очного заседания Наблюдательного совета ТОО «КазМунайГаз-Сервис» №10/2015(88) от 13 ноября 2015 года).

В связи с чем, договор о закупках услуг по обслуживанию программы 1С: Бухгалтерия с победителем закупки способом запроса ценовых предложений будет заключен после утверждения годового плана закупок товаров, работ и услуг ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2016 год.

Наименование Заказчика (Организатора): ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

1. Наименование документа: объявление о проведении электронных закупок услуг по обслуживанию программы 1С: Бухгалтерия способом запроса ценовых предложений под  № 214 434 на портале Tender.sk.kz.
2. Предполагаемая сумма, выделенная для закупок: 2 829 080 тенге без учета НДС.
3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в названных закупках способом запроса ценовых предложений, должен пройти регистрацию в информационной системе электронных закупок на портале Tender.sk.kz., получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и представить одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения и документы:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место  сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ и услуг, без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и требование о представлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- электронные копии документов, подтверждающих соответствие статусу участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди потенциальных поставщиков, перечисленных в пункте 99 Правил закупок Холдинга).
4. Срок начала представления ценовых предложений - 12:00 часов  4 декабря 2015 года.
5. Окончательный срок представления ценовых предложений - 12:00 часов  11 декабря 2015 года.
6. Договор о закупках заключается в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания протокола об итогах закупок.
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 97-46-03..
Всю необходимую информацию об информационной системе электронных закупок потенциальные поставщики могут получить на сайте: www.tender.sk.kz или обратиться по телефону: 8(7172) 55-22-66.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в объявлении и проекте договора о закупках.
9. Перечень прилагаемых документов:

Проект договора

Техническая спецификация

Протокол итогов


18 ноября 2015   окончен

Астана қ. «Зүбаржат орамы» (Б блогы) әкімшілік ғимараты объектісінің 2-қабатында фитнес-зал құру жөніндегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарды баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен электрондық сатып алу туралы хабарландыру

Астана қ. «Зүбаржат орамы» (Б блогы) әкімшілік ғимараты объектісінің 2-қабатында фитнес-зал құру жөніндегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарды баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен электрондық сатып алу туралы хабарландыру

Тапсырыс берушінің (Ұйымдастырушының) атауы: «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС

1. Құжаттың атауы: Tender.sk.kz порталында Астана қ. «Зүбаржат орамы» (Б блогы) әкімшілік ғимараты объектісінің 2-қабатында фитнес-зал құру жөніндегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарды баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен электрондық сатып алу туралы №211588 хабарландыру.
2. Сатып алуға бөлінген сома: ҚҚС-ны ескермегенде 2 678 571,43 теңге.
3. Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен аталған сатып алуға қатысуға ниет білдірген ықтимал жабдықтаушы Tender.sk.kz порталындағы электрондық сатып алулар ақпараттық жүйесінде тіркеуден өтуі, электрондық сандық қолтаңба (ЭСҚ) алуы және төмендегі мәліметтер мен құжаттарды қамтуы тиіс бір баға ұсынысын ұсынуы қажет:
- ықтимал жабдықтаушының атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және саны (маркасын/моделін, өндірушінің атауын және шығарған мемлекетті көрсетумен), орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы және көлемі;
- тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны және мерзімдері;
- тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің ҚҚС ескерілмеген, тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты шығындар қосылған бірлік бағасы және жалпы құны;
- лицензияның электрондық көшірмесі (сатып алу шартымен міндетті лицензиялауға жататын қызмет көзделген жағдайда);
- техникалық сипаттама (баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу туралы хабарландыруда техникалық сипаттама болған және ықтимал жабдықтаушының техникалық сипаттаманы ұсынуы туралы талап болған жағдайда);
- сатып алуға қатысушының мәртебесінің сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері (сатып алуды Холдингтің Сатып алу қағидасының 99-тармағында аталған ықтимал жабдықтаушылар арасында өткізу көзделген жағдайда).
4. Баға ұсыныстарын ұсынуды бастау мерзімі – 2015 жылғы 18 қараша сағат 12:00.
5. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі – 2015 жылғы 25 қараша сағат 12:00.
6. Сатып алу туралы шарт сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 25 (жиырма бес) күннен аспайтын мерзімде жасалады.
7. Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8 (7172) 97-43-44 телефоны арқылы алуға болады.
Ықтимал жабдықтаушылар электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі туралы барлық қажетті ақпаратты www.tender.sk.kz сайтында немесе 8(7172) 55-22-66 телефоны арқылы ала алады.
8. Ықтимал жабдықтаушының баға ұсынысын ұсынуы хабарландыруда және сатып алу туралы шарттың жобасында қарастырылған шарттарды сақтаумен тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсетуге келісім білдіру нысаны болып табылады.
9. Қоса берілетін құжаттардың тізбесі:

Келісім жобасы

Техникалық сипаттама

Қорытындылары хаттамасы


 

Объявление об электронных закупках
Работ  по разработке проектно-сметной документации по устройству фитнес-зала на 2м этаже на объекте в г. Астана: Административное здание "Изумрудный квартал" (Блок Б) способом запроса ценовых предложений

Наименование Заказчика (Организатора): ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

1. Наименование документа: объявление о проведении электронных закупок работ по разработке проектно-сметной документации по устройству фитнес-зала на 2м этаже на объекте в г. Астана: Административное здание "Изумрудный квартал" (Блок Б)способом запроса ценовых предложений под  №211588  на портале Tender.sk.kz.
2. Сумма, выделенная для закупок: 2 678 571,43 тенге без учета НДС.
3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в названных закупках способом запроса ценовых предложений, должен пройти регистрацию в информационной системе электронных закупок на портале Tender.sk.kz., получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и представить одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения и документы:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место  сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ и услуг, без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и требование о представлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- электронные копии документов, подтверждающих соответствие статусу участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди потенциальных поставщиков, перечисленных в пункте 99 Правил закупок Холдинга).
4. Срок начала представления ценовых предложений - 12:00 часов 18 ноября 2015 года.
5. Окончательный срок представления ценовых предложений - 12:00 часов 25 ноября 2015 года.
6. Договор о закупках заключается в срок не более 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания протокола об итогах закупок.
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 97-43-44.
Всю необходимую информацию об информационной системе электронных закупок потенциальные поставщики могут получить на сайте: www.tender.sk.kz или обратиться по телефону: 8(7172) 55-22-66.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в объявлении и проекте договора о закупках.
9. Перечень прилагаемых документов:

Проект договора

Техническая спецификация

Протокол итогов

 


17 ноября 2015   окончен

Объявление о повторных электронных закупках Трансформатора силового среди отечественных товаропроизводителей способом запроса ценовых предложений

Объявление о повторных электронных закупках
Трансформатора силового среди отечественных товаропроизводителей
способом запроса ценовых предложений


Наименование Заказчика (Организатора): ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

1. Наименование документа: объявление о проведении повторных электронных закупок трансформатора силового среди отечественных товаропроизводителей   способом запроса ценовых предложений под  №211510  на портале Tender.sk.kz.
2. Сумма, выделенная для закупок: 5 382 933,04 тенге без учета НДС.
3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в названных закупках способом запроса ценовых предложений, должен пройти регистрацию в информационной системе электронных закупок на портале Tender.sk.kz., получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и представить одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения и документы:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место  сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ и услуг, без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и требование о представлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- электронные копии документов, подтверждающих соответствие статусу участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди потенциальных поставщиков, перечисленных в пункте 99 Правил закупок Холдинга).
4. Срок начала представления ценовых предложений - 18:30 часов 17 ноября 2015 года.
5. Окончательный срок представления ценовых предложений - 10:00 часов 25 ноября 2015 года.
6. Договор о закупках заключается в срок не более 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания протокола об итогах закупок.
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 97-43-44.
Всю необходимую информацию об информационной системе электронных закупок потенциальные поставщики могут получить на сайте: www.tender.sk.kz или обратиться по телефону: 8(7172) 55-22-66.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в объявлении и проекте договора о закупках.
9. Перечень прилагаемых документов:

Проект договора

Техническая спецификация

Протокол итогов


09 ноября 2015   окончен

Объявление об электронных закупках трансформатора силового среди отечественных товаропроизводителей способом запроса ценовых предложений

Объявление об электронных закупках трансформатора силового среди отечественных товаропроизводителей способом запроса ценовых предложений

Наименование Заказчика (Организатора): ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

1. Наименование документа: объявление о проведении электронных закупок трансформатора силового среди отечественных товаропроизводителей   способом запроса ценовых предложений под  №210260  на портале Tender.sk.kz.
2. Сумма, выделенная для закупок: 5 382 933,04 тенге без учета НДС.
3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в названных закупках способом запроса ценовых предложений, должен пройти регистрацию в информационной системе электронных закупок на портале Tender.sk.kz., получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и представить одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения и документы:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место  сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ и услуг, без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и требование о представлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- электронные копии документов, подтверждающих соответствие статусу участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди потенциальных поставщиков, перечисленных в пункте 99 Правил закупок Холдинга).
4. Срок начала представления ценовых предложений - 18:00 часов 09 ноября 2015 года.
5. Окончательный срок представления ценовых предложений - 10:00 часов 17 ноября 2015 года.
6. Договор о закупках заключается в срок не более 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания протокола об итогах закупок.
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 97-43-44.
Всю необходимую информацию об информационной системе электронных закупок потенциальные поставщики могут получить на сайте: www.tender.sk.kz или обратиться по телефону: 8(7172) 55-22-66.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в объявлении и проекте договора о закупках.
9. Перечень прилагаемых документов:

Проект договора

Техническая спецификация

Протокол итогов


28 октября 2015   окончен

Объявление о повторных электронных закупках осушителей воздуха (Акмолинская область, пос. Зеренда, ОК

Объявление о повторных электронных закупках
осушителей воздуха (Акмолинская область, пос. Зеренда, ОК "Сункар")
способом запроса ценовых предложений

Наименование Заказчика (Организатора): ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

1. Наименование документа: объявление о проведении повторных электронных закупок осушителей воздуха (Акмолинская область, пос. Зеренда, ОК "Сункар")  способом запроса ценовых предложений под  №208477  на портале Tender.sk.kz.
2. Сумма, выделенная для закупок: 4 422 600 тенге без учета НДС.
3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в названных закупках способом запроса ценовых предложений, должен пройти регистрацию в информационной системе электронных закупок на портале Tender.sk.kz., получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и представить одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения и документы:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место  сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ и услуг, без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и требование о представлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- электронные копии документов, подтверждающих соответствие статусу участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди потенциальных поставщиков, перечисленных в пункте 99 Правил закупок Холдинга).
4. Срок начала представления ценовых предложений - 18:30 часов 28 октября 2015 года.
5. Окончательный срок представления ценовых предложений - 10:00 часов 5 ноября 2015 года.
6. Договор о закупках заключается в срок не более 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания протокола об итогах закупок.
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 97-43-44.
Всю необходимую информацию об информационной системе электронных закупок потенциальные поставщики могут получить на сайте: www.tender.sk.kz или обратиться по телефону: 8(7172) 55-22-66.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в объявлении и проекте договора о закупках.
9. Перечень прилагаемых документов:
 

Проект договора

Техническая спецификация

Протокол итогов


27 октября 2015   окончен

Объявление о повторных электронных закупках Работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объекта «Музей истории Казахстана в г. Астана», расположенный по адресу: Республика Казахстан, город Астана, пр. Тәуелсіздік, 54 дополнительными системами безопасности, с получением положительного заключения РГП «Госэкспертиза» способом запроса ценовых предложений

Объявление о повторных электронных закупках
Работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объекта «Музей истории Казахстана в г. Астана», расположенный по адресу: Республика Казахстан, город Астана, пр. Тәуелсіздік, 54 дополнительными системами безопасности, с получением положительного заключения РГП «Госэкспертиза» способом запроса ценовых предложений

Наименование Заказчика (Организатора): ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

1. Наименование документа: объявление о проведении повторных электронных закупок Работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объекта «Музей истории Казахстана в г. Астана», расположенный по адресу: Республика Казахстан, город Астана, пр. Тәуелсіздік, 54 дополнительными системами безопасности, с получением положительного заключения РГП «Госэкспертиза» способом запроса ценовых предложений под  №208226  на портале Tender.sk.kz.
2. Сумма, выделенная для закупок: 5 000 000 тенге без учета НДС.
3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в названных закупках способом запроса ценовых предложений, должен пройти регистрацию в информационной системе электронных закупок на портале Tender.sk.kz., получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и представить одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения и документы:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место  сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ и услуг, без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и требование о представлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- электронные копии документов, подтверждающих соответствие статусу участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди потенциальных поставщиков, перечисленных в пункте 99 Правил закупок Холдинга).
4. Срок начала представления ценовых предложений - 18:00 часов 27 октября 2015 года.
5. Окончательный срок представления ценовых предложений - 10:00 часов 4 ноября 2015 года.
6. Договор о закупках заключается в срок не более 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания протокола об итогах закупок.
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 97-43-44.
Всю необходимую информацию об информационной системе электронных закупок потенциальные поставщики могут получить на сайте: www.tender.sk.kz или обратиться по телефону: 8(7172) 55-22-66.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в объявлении и проекте договора о закупках.
9. Перечень прилагаемых документов:

Проект договора

Техническая спецификация

Протокол итогов

 


19 октября 2015   окончен

Объявление об электронных закупках Работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объекта «Музей истории Казахстана в г. Астана», расположенный по адресу: Республика Казахстан, город Астана, пр. Тәуелсіздік, 54 дополнительными системами безопасности, с получением положительного заключения РГП «Госэкспертиза» способом запроса ценовых предложений

Наименование Заказчика (Организатора): ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

1. Наименование документа: объявление о проведении электронных закупок Работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объекта «Музей истории Казахстана в г. Астана», расположенный по адресу: Республика Казахстан, город Астана, пр. Тәуелсіздік, 54 дополнительными системами безопасности, с получением положительного заключения РГП «Госэкспертиза» способом запроса ценовых предложений под  №206604  на портале Tender.sk.kz.
2. Сумма, выделенная для закупок: 5 000 000 тенге без учета НДС.
3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в названных закупках способом запроса ценовых предложений, должен пройти регистрацию в информационной системе электронных закупок на портале Tender.sk.kz., получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и представить одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения и документы:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место  сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ и услуг, без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и требование о представлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- электронные копии документов, подтверждающих соответствие статусу участника закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди потенциальных поставщиков, перечисленных в пункте 99 Правил закупок Холдинга).
4. Срок начала представления ценовых предложений - 10:00 часов 19 октября 2015 года.
5. Окончательный срок представления ценовых предложений - 10:00 часов 26 октября 2015 года.
6. Договор о закупках заключается в срок не более 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания протокола об итогах закупок.
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 97-43-44.
Всю необходимую информацию об информационной системе электронных закупок потенциальные поставщики могут получить на сайте: www.tender.sk.kz или обратиться по телефону: 8(7172) 55-22-66.
8. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в объявлении и проекте договора о закупках.
9. Перечень прилагаемых документов:

Проект договора

Техническая спецификация

Протокол итогов


Наименование юр. лица :
Юридический адрес :
РНН:
ФИО директора:
Контактный телефон:
На страницу: 1 2 3 4 5