Безупречность сервиса - привилегия нашего клиента!
 

Тендеры

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 

26 ноября 2013   окончен

Автомобильные запасные части, аксессуары и автошин для автотранспорта (легковой, специальный) для ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін автокөлік қосалқы бөлшектерін, керек-жарақтарын және (жеңіл, арнайы) автокөлікке арналған автошиналарды ашық тендер тәсілімен электронды сатып алу туралы хабарландыру

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін автокөлік қосалқы бөлшектерін, керек-жарақтарын және (жеңіл, арнайы) автокөлікке арналған автошиналарды ашық тендер тәсілімен электронды сатып алуды өткізетіндігін хабарлайды.
Жариялануы тиіс ақпарат www.kmg-service.kz электронды мекенжайында, сондай-ақ www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электронды сатып алу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-тың ақпараттық электронды сатып алу жүйесі (бұдан әрі – Жүйе) арқылы www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендер құжаттамасы ашық тендер тәсілімен электронды сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Тауардың сипаттамасы, техникалық, сапалық, эксплуатациялық сипаттамасы техникалық құжатта (Тендер құжаттамасына №1 қосымша) көрсетілген.
Тауарды жеткізу орны техникалық құжатта (Тендер құжаттамасына №1 қосымша) көрсетілген.
Тауарды жеткізудің талап етілетін мерзімі сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап және техникалық құжаттың (Тендер құжаттамасына №1 қосымша) шарттарына сәйкес.
Тендер құжаттамасының мазмұны бойынша түсінік алу тәсілі: ашық тендерге қатысуға үміткер ықтимал жабдықтаушы 2013 жылғы 10 желтоқсан сағат 15-00-ден кешікпей Тендер құжаттамасының шарттарын түсіндіру туралы жазбаша өтініш жасауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сауалдарын 010000, Астана қ., Республика даңғ.,32 мекенжайы бойынша «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның сатып алуды ұйымдастыру және қазақстандық қамту мониторингісі департаментіне жіберу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысуға өтінімдері 2013 жылғы 11 желтоқсан сағат 12-00-ге дейінгі мерзімде (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) www.tender.sk.kz веб-сайтында Жүйемен қабылданатын болады.
Өтінімдерді ашу 2013 жылғы 9 желтоқсан сағат 12-30-да www.tender.sk.kz веб-сайтында автоматты түрде Жүйемен жүзеге асырылады.
Ықтимал жабдықтаушылардың жүргізілетін сатып алуға байланысты құқықтары бұзылған жағдайда, олардың хабарласуы үшін электронды пошта мекенжайы мен телефон нөмірлері: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронды мекенжайы: info@kmg-service.kz , b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүзеге асырылады.
Техникалық мәселелер және тендер құжаттамасының мәселесі бойынша байланыс телефоны: + 7 (7172) 97-98-32.

Объявление по электронным закупкам  автомобильных запасных частей, аксессуаров и автошин для автотранспорта (легковой, специальный) для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» способом открытого тендера

  ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера по закупкам автомобильных запасных частей, аксессуаров и автошин для автотранспорта (легковой, специальный) для ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Информация, подлежащая опубликованию будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz , а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных закупок способом открытого тендера.
Описание, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, указаны в технической спецификации (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Место поставки товара указано в технической спецификации (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Требуемый срок поставки товара с даты подписания договора о закупках и согласно условиям заявки технической спецификации (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут «10» декабря 2013 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга казахстанского содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере будут приниматься Системой на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в срок до 12 часов 00 минут «11» декабря 2013 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 12 часов 30 минут «9» декабря 2013 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz , b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-32 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.


Протокол об итогах тендера

Протокол сопоставления

Получить конкурсную документацию


22 ноября 2013   окончен

Тестирование на обесценение активов ТОО

Ашық тендер әдісі арқылы «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС активтерін құнсыздандыруға тест өткізуді іске асыру бойынша  электрондық сатып алу жөніндегі хабарландыру
 

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС активтерін құнсыздандыруға тест өткізуді іске асыру бойынша қызметтерді сатып алуды ашық тендер әдісі арқылы электрондық сатып алу бойынша өткізетіндігі туралы хабарлайды:
    Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайға, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер әдісімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті құрайды.
Сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға № 2 Қосымша).
 Қызмет көрсету орны техникалық ерекшелікте көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға № 2 Қосымша).
Қызмет көрсетудің талап етілетін мерзімі қызметтерді сатып алу туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап және сатып алынатын қызметтер тізімінің шартына сәйкес (Тендерлік құжаттамаға № 1 Қосымша).
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі:
Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2013 жылғы 6 желтоқсан сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру бойынша жазбаша сұрауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және қазақстандық қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдері 2013 жылғы 9 желтоқсан сағат 10.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйе арқылы www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта қабылданады.
Өтінімдерді ашу 2013 жылғы 9 желтоқсан сағат 10.00-де Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олар хабарласу қажет электронды мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электронды мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелер бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-9832.
 

 

Объявление по электронным закупкам услуг по осуществлению тестирования на обесценение активов ТОО "КазМунайГаз-Сервис" способом открытого тендера


  ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера по закупкам услуг по осуществлению тестирования на обесценение активов ТОО "КазМунайГаз-Сервис".
Информация, подлежащая опубликованию будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz , а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных закупок способом открытого тендера.
Описание, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, указаны в технической спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации).
Место оказания услуг указано в технической спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг с даты подписания договора о закупках и согласно условиям перечня закупаемых услуг (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут «6» декабря 2013 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга казахстанского содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере будут приниматься Системой на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в срок до 10 часов 00 минут «9» декабря 2013 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 10 часов 30 минут «9» декабря 2013 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz , b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-32 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.
 

Протокол итогов закупов

Получить конкурсную документацию


09 ноября 2013   окончен

Компьютерная техника и программное обеспечение для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» способом открытого тендера

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін ашық тендер әдісі арқылы компьютерлік техниканы және бағдарламалық қамтамасыз етуді электрондық сатып алуды өткізу жөніндегі хабарландыру


«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін компьютерлік техниканы және бағдарламалық қамтамасыз етуді ашық тендер әдісі арқылы электрондық сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды:
Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайға, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер әдісімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті құрайды.
Сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға № 1 Қосымша).
 Қызмет көрсету орны техникалық ерекшелікте көрсетілген (Шартқа № 1 Қосымша).
Қызмет көрсетудің талап етілетін мерзімі қызметтерді сатып алу туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап және сатып алынатын қызметтер тізімінің шартына сәйкес (Шартқа № 1 Қосымша).
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі:
Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2013 жылғы 22 қараша сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру бойынша жазбаша сұрауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және қазақстандық қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдері 2013 жылғы 25 қараша сағат 10.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйе арқылы www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта қабылданады.
Өтінімдерді ашу 2013 жылғы 25 қараша сағат 10.30-ға дейін Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олар хабарласу қажет электронды мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электронды мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелер бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-43-44.
 

Объявление по проведению электронных закупок компьютерной техники и программного обеспечения для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» способом открытого тендера


 ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных закупок компьютерной техники и программного обеспечения для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» способом открытого тендера.
Информация, подлежащая опубликованию будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz , а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных закупок способом открытого тендера.
Описание, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, указаны в технической спецификации (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Место поставки товара указано в технической спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Требуемый срок поставки товара с даты подписания договора о закупках и согласно условиям перечня закупаемого товара (Приложение № 1 к Договору).
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут «22» ноября 2013 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга казахстанского содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере будут приниматься Системой на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в срок до 10 часов 00 минут «25» ноября 2013 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 10 часов 30 минут «25» ноября 2013 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz , b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-43-44 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


04 октября 2013   окончен

Услуги медицинского страхования работников и членов их семей на случай болезни способом открытого тендера

Қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерін сырқаттану кезінде медициналық сақтандыру қызметтерін ашық тендер тәсілімен электронды сатып алу туралы хабарландыру


ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерін сырқаттану кезінде медициналық сақтандыру қызметтерін ашық тендер тәсілімен электронды сатып алуды өткізетіндігін хабарлайды.
Жариялануы тиіс ақпарат www.kmg-service.kz электронды мекенжайында, сондай-ақ www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электронды сатып алу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-тың ақпараттық электронды сатып алу жүйесі (бұдан әрі – Жүйе) арқылы www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендер құжаттамасы ашық тендер тәсілімен электронды сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Сипаттамасы, техникалық, сапалық сипаттамасы техникалық құжатта (Тендер құжаттамасына №2 қосымша) көрсетілген.
Қызметтерді көрсету орны техникалық құжатта (Тендер құжаттамасына №2 қосымша) көрсетілген.
Қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап және сатып алынатын қызметтер тізбесінің талаптарына сәйкес (Тендер құжаттамасына №1 қосымша).
Тендер құжаттамасының мазмұны бойынша түсінік алу тәсілі: ашық тендерге қатысуға үміткер ықтимал жабдықтаушы 2013 жылғы 18 қазан сағат 15-00-ден кешікпей Тендер құжаттамасының шарттарын түсіндіру туралы жазбаша өтініш жасауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сауалдарын 010000, Астана қ., Республика даңғ.,32 мекенжайы бойынша «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның сатып алуды ұйымдастыру және қазақстандық қамту мониторингісі департаментіне жіберу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысуға өтінімдерін Сатып алуды ұйымдастырушы 2013 жылғы 21 қазан сағат 10-00-ге дейінгі мерзімде (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйеде қабылдайтын болады.
Өтінімдерді ашу 2013 жылғы 21 қазан сағат 10-30-да www.tender.sk.kz электронды веб-сайтында автоматты түрде Жүйемен жүзеге асырылады.
Ықтимал жабдықтаушылардың жүргізілетін сатып алуға байланысты құқықтары бұзылған жағдайда, олардың хабарласуы үшін электронды пошта мекенжайы мен телефон нөмірлері: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронды мекенжайы: info@kmg-service.kz , b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу автоматты түрде Жүйемен жүзеге асырылады.
Техникалық мәселелер және тендер құжаттамасының мәселесі бойынша байланыс телефоны: + 7 (7172) 97-98-32.


Объявление по электронным закупкам услуг медицинского страхования работников и членов их семей на случай болезни способом открытого тендера


 ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера по закупкам услуг медицинского страхования работников и членов их семей на случай болезни.
Информация, подлежащая опубликованию будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz , а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных закупок способом открытого тендера.
Описание, технические, качественные характеристики, указаны в технической спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации).
Место оказания услуг указано в технической спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг с даты подписания договора о закупках и согласно условиям перечня закупаемых услуг (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут «18» октября 2013 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга казахстанского содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
 Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются Организатором закупок в Системе в срок до 10 часов 00 минут «21» октября 2013 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 10 часов 30 минут «21» октября 2013 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz , b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-32 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол об итогах тендера

Протокол сопоставления

Получить конкурсную документацию


03 октября 2013   окончен

Услуги аренды гаража для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» способом открытого тендера (повторный)

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін ашық тендер әдісі арқылы гаражды жалға алу қызметін қайтадан электрондық сатып алу жөніндегі хабарландыру


«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін гаражды жалға алу қызметін сатып алу бойынша ашық тендерді қайтадан электрондық сатып алу әдісі арқылы өткізетіндігін хабарлайды:
Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайға, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер әдісімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті құрайды.
Сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға № 2 Қосымша).
 Қызмет көрсету орны техникалық ерекшелікте көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға № 2 Қосымша).
Қызмет көрсетудің талап етілетін мерзімі қызметтерді сатып алу туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап және сатып алынатын қызметтер тізімінің шартына сәйкес (Тендерлік құжаттамаға № 1 Қосымша).
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі:
Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2013 жылғы 17 қазан сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру бойынша жазбаша сұрауға құқылы.
Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және қазақстандық қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдері 2013 жылғы 18 қазан сағат 10.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйе арқылы www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта қабылданады.
Өтінімдерді ашу 2013 жылғы 18 қазан сағат 10.30-ға дейін Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олар хабарласу қажет электронды мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электронды мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелер бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-43-44.
 

Объявление по повторным электронным закупкам услуг аренды гаража для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» способом открытого тендера


 ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении повторных электронных закупок способом открытого тендера по закупкам услуг аренды гаража для ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Информация, подлежащая опубликованию будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz , а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных закупок способом открытого тендера.
Описание, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, указаны в технической спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации).
Место оказания услуг указано в технической спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг с даты подписания договора о закупках и согласно условиям перечня закупаемых услуг (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут «17» октября 2013 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга казахстанского содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в повторном открытом тендере будут приниматься Системой на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в срок до 10 часов 00 минут «18» октября 2013 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 10 часов 30 минут «18» октября 2013 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz , b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-43-44 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


05 сентября 2013   окончен

Прецизионные кондиционеры для телекоммуникационных помещений для ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін ашық тендер әдісі арқылы телекомммуникациялық жайлар үшіндәл нәзік салқындатқыштарды электрондық сатып алу жөніндегі хабарландыру


«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін телекомммуникациялық жайлар үшін дәл нәзік салқындатқыштарды сатып алу бойынша ашық тендерді электрондық сатып алу әдісі арқылы өткізетіндігін хабарлайды:
Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайға, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер әдісімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті құрайды.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олар хабарласу қажет электронды мекенжайлар info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz мен телефон нөмірі: 8 (7172) 97-98-43.
Сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға № 1 Қосымша).
Қызмет көрсету орны техникалық ерекшелікте көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға № 1 Қосымша).
Қызмет көрсетудің талап етілетін мерзімі қызметтерді сатып алу туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап және сатып алынатын қызметтер тізімінің шартына сәйкес басталады (Тендерлік құжаттамаға № 1 Қосымша).
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі:
Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2013 жылғы 19 қыркүйек сағат 10.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру бойынша жазбаша сұрау салуға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және қазақстандық қамту мониторингісі департаменті мекенжайына жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдері 2013 жылғы 20    қыркүйек сағат 15.30-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйе арқылы www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта қабылданады.
Өтінімдерді ашу 2013 жылғы  20  қыркүйек сағат 15.30-ға дейін Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Жүйемен ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама жөніндегі мәселелер бойынша байланыс телефоны: 8 (7172) 97-98-47.

Объявление по электронным закупкам прецизионных кондиционеров для телекоммуникационных помещений для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» способом открытого тендера


ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера по закупкам прецизионных кондиционеров для телекоммуникационных помещений для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» способом открытого тендера.
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных закупок способом открытого тендера.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz , b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Информация, подлежащая опубликованию будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz , а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Описание, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, количество товара указаны в технической спецификации (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Место поставки товара указано в технической спецификации (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Требуемый срок поставки товара с даты подписания договора о закупках и согласно условиям технической спецификации (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 10 часов 00 минут «19» сентября 2013 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга казахстанского содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере будут приниматься Системой на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в срок до 15 часов 30 минут «20» сентября 2013 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 15 часов 30 минут «20» сентября 2013 года.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон :+7 (7172) 97-98-47 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол итогов
 

Получить конкурсную документацию


21 августа 2013   окончен

Услуги аренды гаража для ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін ашық тендер әдісі арқылы гаражды жалға алу қызметін электрондық сатып алу жөніндегі хабарландыру
 

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32 электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін гаражды жалға алу қызметін сатып алу бойынша ашық тендерді электрондық сатып алу әдісі арқылы өткізетіндігін хабарлайды:
Баспаға берілетін мәлімет www.kmg-service.kz электронды мекенжайға, сондай-ақ  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электрондық сатып алуды өткізу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы (бұдан әрі-Жүйе)  www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тендерлік құжаттама ашық тендер әдісімен электрондық сатып алуды өткізу шарты мен тәртібі туралы мәліметті құрайды.
Сипаттамасы, техникалық, сапалық, пайдалану ерекшеліктері техникалық құжаттамада көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға № 2 Қосымша).
 Қызмет көрсету орны техникалық ерекшелікте көрсетілген (Тендерлік құжаттамаға № 2 Қосымша).
Қызмет көрсетудің талап етілетін мерзімі қызметтерді сатып алу туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап және сатып алынатын қызметтер тізімінің шартына сәйкес (Тендерлік құжаттамаға № 1 Қосымша).
Тендерлік құжаттама мазмұны бойынша түсініктер алу әдісі:
Ашық тендерге қатысушы ықтимал жабдықтаушы 2013 жылғы 9 қыркүйек сағат 15.00-ден кешіктірмей Тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру бойынша жазбаша сұрауға құқылы.
Ықтимал жабдықтаушылардың сұраулары 010000, Астана қ. Республика даңғ.32 «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС сатып алуды ұйымдастыру және қазақстандық қамту мониторингісі департаментіне жөнелтілу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысу өтінімдері 2013 жылғы 10 қыркүйек сағат 10.00-ге дейін (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Жүйе арқылы www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта қабылданады.
Өтінімдерді ашу 2013 жылғы 10 қыркүйек сағат 10.30-ға дейін Жүйемен автоматты түрде www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өткізілетін сатып алуларға байланысты құқықтары  бұзылған жағдайда олар хабарласу қажет электронды мекенжайлар мен телефон нөмірлері: 8 (7172) 97-98-43, электронды мекенжайлар: info@kmg-service.kz, b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу Жүйемен автоматты түрде жүргізіледі.
Техникалық және тендерлік құжаттама мәселелер бойынша байланыс телефоны: +7 (7172) 97-98-47.

Объявление по электронным закупкам услуг аренды гаража для  ТОО «КазМунайГаз-Сервис» способом открытого тендера

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера по закупкам услуг аренды гаража для ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Информация, подлежащая опубликованию будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz , а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных закупок способом открытого тендера.
Описание, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, указаны в технической спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации).
Место оказания услуг указано в технической спецификации (Приложение № 2 к Тендерной документации).
Требуемый срок оказания услуг с даты подписания договора о закупках и согласно условиям перечня закупаемых услуг (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут «9» сентября 2013 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга казахстанского содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере будут приниматься Системой на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в срок до 10 часов 00 минут «10» сентября 2013 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 10 часов 30 минут «10» сентября 2013 года.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz , b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон: +7 (7172) 97-98-47 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


15 августа 2013   окончен

Автобусы для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» способом открытого тендера

ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін автобустарды ашық тендер  тәсілімен электронды сатып алу туралы хабарландыру

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін ашық тендер тәсілімен келесі лоттар бойынша автобустарды электронды сатып алуды өткізетіндігін хабарлайды:
№1 лот – орта класс автобус, ұзындығы 8 метрден 9,5 метрге дейін, сыйымдылығы 30 отыратын орынға дейін, қалалық санат, 1 бірлік;
№2 лот – үлкен класс автобус, ұзындығы 10 метрден 12,5 метрге дейін, сыйымдылығы 50 отыратын орынға дейін, қалааралық санат, 2 бірлік;
Тендер құжаттамасы ашық тендер тәсілімен электронды сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметті қамтиды.
Ықтимал жабдықтаушылардың жүргізілетін сатып алуға байланысты құқықтары бұзылған жағдайда, олардың хабарласуы үшін электронды пошта мекенжайы мен телефон нөмірлері: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронды мекенжайы: info@kmg-service.kz , b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Жариялануы тиіс ақпарат www.kmg-service.kz электронды мекенжайында, сондай-ақ www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жарияланады.
Электронды сатып алу «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-тың ақпараттық электронды сатып алу жүйесі (бұдан әрі – Жүйе) арқылы www.tender.sk.kz электронды веб-сайтта жүргізіледі.
Тауардың сипаттамасы, техникалық, сапалық, эксплуатациялық сипаттамасы, саны техникалық құжатта (Тендер құжаттамасына №1 қосымша) көрсетілген.
Тауарды жеткізу орны техникалық құжатта (Тендер құжаттамасына №1 қосымша) көрсетілген.
Тауарды жеткізудің талап етілетін мерзімі сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап және техникалық құжаттың (Тендер құжаттамасына №1 қосымша) шарттарына сәйкес.
Тендер құжаттамасының мазмұны бойынша түсінік алу тәсілі: ашық тендерге қатысуға үміткер ықтимал жабдықтаушы 2013 жылғы 29 тамыз сағат 15-00-ден кешікпей Тендер құжаттамасының шарттарын түсіндіру туралы жазбаша өтініш жасауға құқылы. Ықтимал жабдықтаушылардың сауалдарын 010000, Астана қ., Республика даңғ.,32 мекенжайы бойынша «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС-ның сатып алуды ұйымдастыру және қазақстандық қамту мониторингісі департаментіне жіберу қажет.
Ықтимал жабдықтаушылардың ашық тендерге қатысуға өтінімдері 2013 жылғы 2 қыркүйек сағат 10-00-ге дейінгі мерзімде (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) www.tender.sk.kz веб-сайтында Жүйемен қабылданатын болады.
Өтінімдерді ашу 2013 жылғы 2 қыркүйек сағат 10-30-да www.tender.sk.kz веб-сайтында автоматты түрде Жүйемен жүзеге асырылады.
Ықтимал жабдықтаушыларды тіркеу автоматты түрде Жүйемен жүзеге асырылады.
Техникалық мәселелер және тендер құжаттамасының мәселесі бойынша байланыс телефоны: + 7 (7172) 97-98-47.

Объявление по электронным закупкам автобусов для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» способом открытого тендера

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр.Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера по закупкам автобусов для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» по следующим лотам:
Лот №1 – Автобус среднего класса, длиной от 8 до 9,5  метров, вместимостью до 30 посадочных мест, городской категории, в количестве 1 единицы;
Лот №2 – Автобус большого класса, длиной от 10 до 12,5 метров, вместимостью до 50 посадочных мест,  междугородной  категории, в количестве 2 единицы.
Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных закупок способом открытого тендера.
Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: Телефон: 8 (7172) 97-98-43, электронный адрес: info@kmg-service.kz , b.bisenbayev@kmg-service.kz.
Информация, подлежащая опубликованию будет размещена на электронном адресе: www.kmg-service.kz , а также на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz.
Проведение электронной закупки состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).
Описание, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, количество товара указаны в технической спецификации (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Место поставки товара указано в технической спецификации (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Требуемый срок поставки товара с даты подписания договора о закупках и согласно условиям технической спецификации (Приложение № 1 к Тендерной документации).
Способ получения разъяснений по содержанию Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации, но не позднее 15 часов 00 минут «29» августа 2013 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: 010000, г. Астана, пр. Республики,  32, в департамент организации закупок и мониторинга казахстанского содержания ТОО «КазМунайГаз-Сервис».
Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере будут приниматься Системой на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в срок до 10 часов 00 минут «02» сентября 2013 года (окончательный срок представления заявок).
Вскрытие заявок, производится Системой автоматически на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, в 10 часов 30 минут «2» сентября 2013 года.
Регистрация потенциальных поставщиков производится Системой автоматически.
Контактный телефон :+7 (7172) 97-98-47 - по техническим вопросам и по вопросам тендерной документации.

Протокол об итогах
 

Получить конкурсную документацию


23 июля 2013   окончен

ВНИМАНИЕ! Объявление об отмене и пересмотре итогов открытого тендера по закупке услуг пообщей наружной чистке зданий, принадлежащих и обслуживаемых, ТОО

ВНИМАНИЕ!

Объявление об отмене и пересмотре итогов открытого тендера по закупке услуг пообщей наружной чистке зданий, принадлежащих и обслуживаемых, ТОО "КазМунайГаз-Сервис" на 2013 год.


ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г.Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, в соответствии с пунктом 89 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года №80, сообщает об отмене итогов и пересмотре открытого тендера по закупке услуг по общей наружной чистке зданий, принадлежащих и обслуживаемых, ТОО «КазМунайГаз-Сервис" на 2013 год по лоту №1 «Услуги по общей наружной чистке зданий, а именно мойка окон и фасада административных зданий, расположенных в г.Астане», объявленного на 10:30 часов 04 июля 2013 года.

Протокол об отмене и пересмотре итогов

Получить конкурсную документацию


06 июля 2013   окончен

Cпециальная одежда и индивидуальные средства защиты для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2013 год среди отечественных товаропроизводителей

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін арнайы киімдерді және жеке қорғану құралдарын 2013 жылға отандық тауар өндірушілер арасынан сатып алу бойынша ашық тендер туралы хабарландыру
 

ҚазМұнайгаз-Сервис» ЖШС, Астана қ., Республика даңғ.,32, электронды мекенжайы: www.kmg-service.kz, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС үшін арнайы киімдерді және жеке қорғану құралдарын 2013 жылға отандық тауар өндірушілер арасынан сатып алу жөніндегі ашық тендерді өткізетіндігін хабарлайды.
Сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, саны және ерекшелігі тендер құжаттамасында көрсетілген.
Тауарлар тендер құжаттамасының талаптарына сәйкес жеткізілуі тиіс.
Тауарларды жеткізу мерзімі - шарт жасасқан күннен бастап және тендер құжаттамасының талаптарына сәйкес.
Тендер құжаттама көшірмесінің пакетін 2013 жылғы 22 шілдені қоса алғандағы мерзімде сағ. 12-00-ге дейін Астана қ., Республика даңғ.,32, 504-каб. мекенжайы бойынша ықтимал жабдықтаушы тендер құжаттама пакетін алу өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін немесе n.sadykov@kmg-service.kz мекенжайы бойынша электронды пошта арқылы, сондай-ақ Ұйымдастырушының ресми сайтынан  алуға болады.
Тендер құжаттамасының ережелерін түсіндіру бойынша ықтимал жабдықтаушылармен кездесу Астана қ., Республика даңғ.,32, 505-каб. мекенжайында  2013 жылғы 22 шілде сағат 10-00-де өткізіледі. Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 84 телефоны арқылы алуға болады.
Ықтимал жабдықтаушылардың тендерге қатысу үшін өтінімдері Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 504-кабинет мекенжайы бойынша 2013 жылдың 23 шілдесін қоса алғандағы мерзімде сағ. 10-00-ге дейін  ұсынылады (өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі).
Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендер комиссиясының отырысы Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй,  305-кабинет    мекенжайы бойынша 2013 жылғы 23 шілдеде сағ. 10-30-да өткізіледі.
Ықтимал жабдықтаушылардың өтінімдері салынған конверттерді ашу жөніндегі тендер комиссиясының отырысына қатысу үшін ықтимал жабдықтаушыларды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеуді тендер комиссиясының хатшысы Н.А.Садықов Астана қаласы, Республика даңғылы, 32-үй, 504-кабинет мекенжайы бойынша 2013 жылдың 23 шілдесі сағат 10.15-ке дейін жүргізеді.
Қосымша мәлімет пен анықтаманы (8-7172) 97 98 84 телефоны арқылы алуға болады.


Объявление по открытому тендеру по закупке специальной одежды и индивидуальных средств защиты для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2013 год среди отечественных товаропроизводителей


ТОО «КазМунайГаз-Сервис», г. Астана, пр. Республики, 32, электронный адрес www.kmg-service.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупке специальной одежды и индивидуальных средств защиты для ТОО «КазМунайГаз-Сервис» на 2013 год среди отечественных товаропроизводителей
 Полный перечень, количество и спецификации закупаемых товаров указаны в тендерной документации.
Товары должны быть поставлены: согласно условиям тендерной документации.
Требуемый срок поставки товара –  с момента заключения договора и согласно условиям тендерной документации.
Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 12:00 часов  «22» июля 2013 года включительно по адресу г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 504 с представлением потенциальным поставщиком документа, удостоверяющего его полномочия на получение пакета тендерной документации или по электронной почте по адресу: n.sadykov@kmg-service.kz, а также скачать на официальном сайте Организатора.
Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации состоится: Астана, пр. Республики, 32, каб. 505 в 10:00 часов «22» июля 2013 года. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 97-98-84.
Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере принимаются по адресу:                   г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 504 в срок до 10:00 часов «23» июля 2013 г. включительно (окончательный срок представления заявок).
Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу: г. Астана, пр. Республики, 32, кабинет 305 в 10:30 часов  «23» июля 2013 года.
Регистрация  потенциальных поставщиков (их уполномоченных  представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками производится секретарем тендерной комиссии Садыковым Н.А. «23» июля 2013 года, до 10:15 часов, г. Астана, пр. Республики, 32, каб. 504.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 97-98-84.

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах тендера

Получить конкурсную документацию


Наименование юр. лица :
Юридический адрес :
РНН:
ФИО директора:
Контактный телефон:
На страницу: 1 2 3 4